Jogi Nyilatkozat

hatályos 2022.03.01-től

folyamatok.hu honlapjának vagy bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

 

INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a folyamatok.hu tulajdonosa, Mojzes Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Tulajdonos) felelősséget nem vállal.

 

SZERZŐI JOG

folyamatok.hu  (tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft., tarhely.com) fenntartja a Honlap oldalain lévő valamennyi anyag copyright és trademark tulajdonjogát, és ezen jogokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesíti. Tulajdonos ezen a Honlapon található nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, tájékoztató anyagok, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: anyagok) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Honlapon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, illetve kifejezetten a Honlapon való megjelenést célozzák. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Honlap használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

Felhasználó köteles a szerzői jog megsértéséből eredő valamennyi kár, vagy elmaradt haszon Tulajdonos részére történő megtérítésére.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Tulajdonos  nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak Tulajdonostól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása és felhasználása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A Honlapon megjelenő anyagok valamint szolgáltatások jótállás és más felelősségvállalás nélkül kerültek közzétételre.

Tulajdonos szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak az azokra vonatkozó hatályos szerződések tartalma határozza meg, s ezeket semmilyen, a jelen Honlapon megtekinthető anyag nem befolyásolja.

Tulajdonos nem garantálja, hogy a Honlapon szereplő anyagok, szolgáltatások bemutatása naprakész és teljeskörű, nem vállal kötelezettséget azok napi frissítésére, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Honlapon közzétett anyagokat és szolgáltatások ismertetését, vagy a bennük részletezett termékeket, díjakat és árakat.

 

ADATVÉDELEM

folyamatok.hu kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Amennyiben Ön a Honlapon keresztül személyes adatot ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat a folyamatok.hu tulajdonosa, Mojzes Gábor egyéni vállalkozó a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve nyilvántartsa és kezelje. Kérésére Tulajdonos minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

www.folyamatok.hu portált üzemeltető Mojzes Gábor egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 54556072, Adószám: 55820671-2-22, E-mail: info[a]folyamatok.hu) számára kiemelten fontos a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme. Az oldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi szabályzatát, alapelveit, melyet saját maga, mint adatkezelő számára megfogalmaz és kötelezően betart.

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Tulajdonos adatkezelésének, illetve adatfeldolgozásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat minden elemében összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (Ekertv.), valamint az egyes titokvédelemre (üzleti titok, értékpapírtitok, stb.) vonatkozó szabályokkal.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogszabályban előírt határidőig vagy a hozzájárulás visszavonásig tart. A honlap üzemeltetője tehát az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak vagy ameddig Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

 Adattovábbítás: Tulajdonos soha, semmilyen körülmények között nem adja ki az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek.

 Adatfeldolgozó igénybevétele: Tulajdonos az adatkezelés során jogosult adatfeldolgozó igénybevételére. Az adatfeldolgozók személyéről az érintetteket jelen szabályzat mellékletében tájékoztatja.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti Tulajdonosnál személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése: Az érintett kérelmére Tulajdonos tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tulajdonos, mint adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja.

 Helyesbítés: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérelmére a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés, Zárolás, Megjelölés: A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki illetve, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Tulajdonos zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Tulajdonos megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Tulajdonos a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 Tiltakozás: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és tiltakozásra vonatkozó igényeket az info[a]folyamatok.hu e-mail címen keresztül lehet benyújtani.

Az érintett a hírlevél szolgáltatásról a kiküldött levelek végén található leiratkozási linkre kattintva, vagy az info@folyamatok.hu email címre továbbított kérelemmel tud leiratkozni.

 Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Esetleges jogellenes adatkezelés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja lehet:

  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

  • Online termékértékesítés eseténaz érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
  • A felhasználó beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék kiszállítása során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

a) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;

b) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

c) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

d) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;f) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);

g) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

h) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

i) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

j) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. Tulajdonos által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Az ingyenes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen keresztnév és email cím adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

A honlap az alábbi cookie-kat használja:
  1. Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Ektv. 13/A (3) A honlap megfelelő működésének biztosítása.

Munkamenet sütik:
látogatói munkamenet végéig

 

Használatot elősegítő sütik:
6 hónapig

– Csökkentett funkcionalitású Google Analytics
  1. Statisztikai célú sütik

A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használjáklátogatóink weboldalunkat

Sütitől függően:

– munkamenet végéig

– 2 évig
– 24 óráig
– 1 percig
– 90 napig

Google Analytics kód

_ga

_gid
_gat
_gac_<property-id>

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Az Adatkezelő a honlapján lehetőséget biztosít bárki számára, hogy vele kapcsolatba lépjen és tájékoztatást, ajánlatot kérjen. A kapcsolatfelvétel során átadott adatokat az Adatkezelő csak arra használja fel, hogy kapcsolatba léphessen az Érintettel a megkeresésével kapcsolatban, vele egyeztethessen, árajánlatot készíthessen.

KORLÁTOZÁSOK

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK TEVÉKENYSÉGE

Tulajdonos nem továbbít adatot külföldre.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történik.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Adószám: 25743500-2-41

Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

Honlap: www.salesautopilot.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, email címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, vásárlás adatai.

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.

Octonull Kft.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Adószám: 25073364-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-1981177

honlap: www.billingo.hu

Továbbított adatok köre: vásárlási és számlázási adatok

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

A virtuális asszisztensi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó alvállalkozók elérhetősége, a Társaság kapcsolattartási címén levélben vagy elektronikus úton igényelhető.

Az adattovábbítás célja: személyre szabott szolgáltatás nyújtása.

© Folyamatok.hu – 2023

 

Tel.: +36202533511

Email: info@folyamatok.hu

preloader image
Az oldal hamarosan betöltődik.
Call Now Button